วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมการแก้ไขปัญหาวัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาวัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยจัดการประชุมฯ ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พระครูโฆษิตสุตาภรณ์(พระอาจารย์ขาว), พระอาจารย์บุญมา, พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน., สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นราธิวาส, คณะทำงานฯ ที่ 3 (นราธิวาส), สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส, ฝ่ายกฎหมายของสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต., คณะสงฆ์และประชาชนบริเวณชุมชนรอบวัด จำนวน 100 คน มีการหารือในประเด็น
1) การบริหารจัดการปัญหาภายในวัด
2) คณะกรรมการวัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ
3) การพัฒนาวัดในด้านต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดและหลังวัด ตลอดจนการย้ายร้านค้าไปยังพื้นที่ที่กำหนด ควบคู่กับการทำพื้นที่จอดรถ
ผลการประชุมได้ข้อยุติทั้ง 3 ประเด็น ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นราธิวาส,
คณะทำงานฯ ที่ 3 (นราธิวาส) และ ฉก.นย. กำกับดูแลให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมทั้งข้อพิพาท หรือการร้องเรียนอื่นๆ ขอให้ยุติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป