วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบัน ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระยะ 4 ปีข้างหน้า ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
2. ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการวิจัย
4. ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 2 ท่านคือ นายประเสริฐ มณี ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และนายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

PHICHAYAPHAT : ยัวร์เอฟเอ็มหาดใหญ่ 102.50 MHz.