วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง เชฟรอน สร้างสรรค์งานประติมากรรมและงานศิลปะ “หนู-แมว” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (26 ธ.ค. 62) ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ถนนชลาทัศน์) โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้ บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผศ. อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหารหน่วยงานราชการ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ภาคเอกชน ตลอดจนคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  จังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองสองทะเล” ตัวเมืองโอบล้อมด้วยทะเลทั้งทางทิศตะวันออก คือ อ่าวไทย หรือทะเลหลวง และทิศตะวันตกคือ ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเมื่อกล่าวถึงทะเลของสงขลาที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ คงหนีไม่พ้น หาดสมิหลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและที่มีชื่อเสียงของจังหวัด จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลา แล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา สัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนคือรูปปั้นนางเงือกทอง และเกาะหนู เกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เคียงคู่กับหาดสมิหลาไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สร้างรายได้เข้าประเทศเพราะประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทางจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดและประเทศ

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ด้านนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า เชฟรอนได้ดำเนินงานในสงขลามากว่า 4 ทศวรรษ จนนับได้ว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลัง โดยที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาผ่านโครงการต่างๆ รวมถึงการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา และได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

 ปัจจุบันการสร้าง Landmark หรือจุด check in เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชฟรอนเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อดำเนินโครงการสร้างประติมากรรมและงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยได้เริ่มจัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและปรึกษาหารือกับนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ในช่วงต้นปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันออกแบบจุด Landmark ที่ไม่เพียงดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและสอดแทรกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสงขลาให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ จึงเกิดเป็นประติมากรรมรูปปั้นหนูแมว

สำหรับในปี 2563 เชฟรอนและภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในจังหวัดสงขลาจะร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุตรหลานชาวสงขลา ภายใต้โครงการ “ลานแสงดาว” ต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์-วิลาศิณี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 ธ.ค 62