วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลาประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๑. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักศึกษา
หรือบุคลากรลา เพื่อเดินทางไปยังหรือ
แวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง
ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID-19)

๒. กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
ให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือ
เขตการปกครองที่เสี่ยงดังกล่าว
ก่อนวันประกาศนี้ ให้อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไป
ให้พ้นระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศ
หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้
ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าว
ต่อผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณา

๓. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ที่เดินทางไปยังประเทศหรือ
เขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
กลับมาถึงประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
ให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว
ให้ผู้นั้นไปรับการตรวจคัดกรองและ
เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ณ สถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน
ในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวัง
ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งให้ผู้นั้น
งดเข้าเรียนหรือหยุดปฏิบัติงาน
เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติ
หรือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน
นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย
โดยให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่บ้านหรือ
ที่พักอาศัยของตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน
โดยให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือ
ที่พักอาศัยของตนเอง
เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ

๔. ให้ทุกหน่วยงานมีบริการ
จุดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ตามความเหมาะสม ณ บริเวณจุดสำคัญ
โดยเฉพาะจุดที่มีบริการเข้า – ออกอาคาร
เช่น หน้าลิฟท์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด
หรือภายในโรงอาหาร

๕. ให้ทุกส่วนงานเพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัย
ด้านสถานที่ของหน่วยงาน
โดยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด
พื้นที่ภายในโรงอาหาร
พื้นที่ทางเดินเข้า – ออกอาคาร
ลิฟท์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ตรวจเช็คทำความสะอาด
จุดสัมผัสสาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
เช่น ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได
ที่จับหรือลูกบิดประตูอาคาร

๖. ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความถี่
ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ
เป็นกรณีพิเศษ

๗. ให้ทุกหน่วยงานปิดประกาศประชาสัมพันธ์
สร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการแพร่ระบาด
และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค

๘. กิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาจำนวนมาก
และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย
ควรพิจารณาทบทวน

๙. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา เดินทางไปอบรมสัมมนา
ภายนอกมหาวิทยาลัย และงดกิจกรรม
ที่พบปะประชาชนจำนวนมาก

๑๐. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติ
ทางระบบทางเดินหายใจ
ต้องรายงาน และไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาด้วยตัวเอง
และควรดูแลอย่างใกล้ชิด