วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ภายในพิธีมีการเปิดให้ชมวิดีโอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ การถวายพานพุ่มโดยตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การกล่าวถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

                ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มรภ.สงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ทรงติดตามและทอดพระเนตรเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องถิ่น และสามารถพัฒนาอย่างมุ่งเป้า เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

                มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามพระราโชบายมุ่งผลิตคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราโชบาย อันสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย

                มรภ.สงขลา ระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสอันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และจะมีการรับบริจาคโลหิตในช่วงระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน