วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนานักศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ในรูปแบบ New Normal พร้อมเน้นย้ำแนวทางจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์รวมกิจการนักศึกษา โดยยึดหลักปฏิบัติ Social Distancing และ New Normal ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ในการนี้ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา รวมถึงได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตน รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การควบคุมป้องกันเชื้อโรคและการเผ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นสำคัญ