วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

มรภ.สงขลา จับมือคู่ภาคีม.มาเลเซีย ซาราวัก ลงนามร่วมทำวิจัย แลกเปลี่ยนอาจารย์-นศ. พัฒนาท้องถิ่นใต้สู่สากล

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมาเลเซีย ซาราวัก (UNIMAS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการผลิตงานวิจัย ดังนั้น UNIMAS จึงสร้างความร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยและวิชาการ ในขณะที่ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคใต้ ประเทศไทย ที่เริ่มต้นจากการวิทยาลัยครูสงขลา และต่อยอดเรื่อยมาจนกลายเป็น มรภ.สงขลา ในปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่พัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ไปสู่สากล ทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อประกาศเจตจำนงและสร้างพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีจากสองประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ขอบเขตพื้นฐานความร่วมมือจะต้องเนินงานภายใต้ความพร้อมของคู่สัญญาในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ความร่วมมือด้านการวิจัย การเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน การเตรียมการและส่งข้อเสนอการให้สัญญาและข้อเสนออื่นๆ เพื่อขอรับทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นใดที่จะตกลงร่วมกันเป็นครั้งคราว ซึ่งเงื่อนไขของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละฝ่าย และกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจนี้ จะต้องมีการหารือร่วมกันและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย และกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการเจรจาเป็นระยะ นอกจากนั้น การดำเนินการตามข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงจะต้องมีการเจรจาในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากร