วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต. ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ร่วมกับตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน และ ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ขยายผลและยกระดับงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนในระดับยุทธศาสตร์ โดยยกระดับจาก “บันทึกความเข้าใจ” (MOU) เป็น “บันทึกข้อตกลงร่วม” (MOA) มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ในการประสานเชื่อมโยงระดับพื้นที่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า