วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคีเปิดตัว “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จ.สตูล

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เปิดตัว ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล”  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ชวนเครือข่ายร่วมเป็นจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคีฯ สืบสานประเพณีพื้นถิ่นภาคใต้ อนุรักษ์วิถีเกษตร สร้างคลังอาหารให้ชุมชน

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี ทุ่งใหญ่สารภีราชภัฏสงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำนาปักกล้าต้นข้าว และเปิดตัว “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ซึมซับวีถีชีวิตเกษตรกร และหันมาใช้วิธีการลงแขกในการทำการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างคลังอาหารของชุมชน และส่งเสริมความรักความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน

การจัดโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรสมัยใหม่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวดั้งเดิม และสืบสานประเพณีซอแรง ซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของภาคใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันเป็นจิตอาสาสืบสานประเพณีวิถีแบบเกษตรกร เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานวิทยาเขตสตูล ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” โดยได้ปรับพื้นที่ 13.50 ไร่ภายใน มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการเรียนรู้ และเพื่อจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แบบโคก หนอง นา เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเรียนรู้จากการลงมือทำ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีทักษะ และสร้างความมั่นใจสามารถนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้

มรภ.สงขลา ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับพื้นที่และสร้างฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” นั้น ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบควบคู่กันไปเพื่อสร้างและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ช่วยเหลือ ประสานงาน และสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนและผู้สนใจมีความมุ่งมั่น เพื่อนำผลไปปฏิบัติสู่ความสำเร็จ โดยใช้กลยุทธ์ 1 อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เช่น โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลายงามพาราวู๊ด สถานีพัฒนาที่ดินสตูล เป็นต้น