วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชุมชน ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์พื้นที่ ต.เกาะแต้ว มุ่งบริการวิชาการตามพระราโชบาย เสริมรายได้เกษตรกร

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตพืช ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา โดยร่วมกับคนในชุมชนจัดทำโครงการปลูกพืชหลังนาอินทรีย์ อันเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าว เพื่อสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนั้น กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว ยังได้ร่วมผลิตปุ๋ยหมักร่วมกับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าวว่า โครงการปลูกพืชหลังนาอินทรีย์ เป็นโครงการบริการวิชาการตามพระราโชบายเพื่อเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 18 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 40 ไร่ ปลูกพืชหลังนาหลายชนิด อาทิ แตงกวา ข้าวโพด แตงโม โดยทางคณะฯ นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตพืช ประมาณ 40 คน เข้าร่วมโครงการจับคู่กับเกษตรกร ช่วยกันทำกิจกรรมตั้งแต่เตรียมดิน ปลูกพืช จนถึงเก็บเกี่ยว และจัดจำหน่าย