วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา ผนึก 14 องค์กร ลงนามข้อตกลงแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้

มรภ.สงขลา จับมือ 14 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ควบคู่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces ร่วมกับอีก 14 องค์กร ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ร่วมนำเสนอ) และ นายพิชยดนย์ ชายมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มรภ.สงขลา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง มรภ.สงขลา กับองค์กรต่างๆ ได้แก่  1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ 3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา 6. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 7. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 8. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 12. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 14. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนรองรับในระดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรอบหลักการในส่วนของประเด็นสำคัญ เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างและใช้องค์ความรู้จากงานศึกษาและวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งสนับสนุนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันในความเท่าเทียมและความเสมอภาค 2. การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาวิกฤตความรุนแรงในพื้นที่ 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจและเคารพยอมรับในวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ 5. การสร้างความรู้และการยอมรับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ 6. การสร้างและใช้องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

สำหรับกรอบหลักการในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ในการศึกษาและวิจัยที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงกลไกความร่วมมือของเครือข่ายตั้งแต่ในระดับพื้นที่ไปจนถึงในระดับยุทธศาสตร์เพื่อสานพลังวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 2. ร่วมสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญสู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม 3. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. ร่วมพัฒนาศักยภาพคนของกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานทางวิชาการ 5. ร่วมสร้างตัวแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เช่น พื้นที่พหุวัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่สันติสุขภาวะ 6. ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้างพลังร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ