วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

มรภ.สงขลา พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปจิ้งหรีด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ยกระดับผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการใหม่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผศ.คุลยา ศรีโยม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นายอัมรี เจ๊ะหลี และ นายภคพล กำภู นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา ซึ่งนำโดย นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ นางสาวกิตติยา พร้อมมูล และ นางสาวอรอนงค์ ไพจิตรจินดา เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ณ กลุ่มแปรรูปจิ้งหรีด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงจิ้งหรีด รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น