วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา มอบรางวัลบทความดีเด่น ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

สำนักศิลปะฯ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เวทีประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1” สุดปลื้ม อาจารย์-นศ. มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอบทความดีเด่น กลุ่มนาฏ-ดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์

                เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบโล่รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น กลุ่มนาฏ-ดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์ ให้แก่ นายโสภณัฐ  เจริญรูป ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ มรภ.สงขลา จากบทความเรื่อง ศึกษากระบวนท่ารำและสร้างสรรค์ชุดการแสดงของพญานกสดายุในโขน ตอน พระรามเดินดง องก์ทศกัณฐ์ลักนางสีดา ของ รองศาสตราจารย์สมชาย พูลพิพัฒน์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา   

                นอกเหนือจากรางวัลที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังได้ พิจารณาบทความดีเด่นในประเภทต่างๆ ดังนี้ รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มวรรณกรรมและภาษา จากบทความ กลวิธีทางภาษาในการนำเสนออุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ผ่านคอลัมน์และงานโฆษณาในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปีทศวรรษ 2540-2549  โดย  นางสาวเจรจา บุญวรรณโณ ผศ.วิมลมาศ ปฤชากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                กลุ่มวัฒนธรรมในลักษณะอื่นๆ  ชื่อบทความ สื่อแอนิเมชันโดยใช้เทคนิคสตอปโมชัน เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า โดย อาจารย์วัยวัฒน์ สายทุ้ม นางสาวธมกร  พุ่มพันธ์ นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มศิลปะ งานช่าง และงานออกแบบ ชื่อบทความ การวิจัยและพัฒนารูปแบบกระเป๋าหนังสาน ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยสำหรับธุรกิจเครื่องหนังในประเทศไทยโดย นางสาวสุทธิดา  เอกวนิชชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้จัดส่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้