วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สพป.สตูล พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น รับบทพี่เลี้ยงยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สพป.สตูล พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ใช้ความเชี่ยวชาญพร้อมเทคโนโลยีแก้ปัญหาโรงเรียนเป้าหมาย ควบคู่พัฒนาครู สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนา กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และจัดนิทรรศการทางวิชาการ Mini Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีผลการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล ประการสำคัญ มรภ.สงขลา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) นำโดย นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการ สพป.สตูล

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ มรภ.สงขลา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นิเทศ ช่วยเหลือ โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน  หน่วยงานในพื้นที่และเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นคุณลักษณะที่ชุมชนต้องการของโรงเรียนเป้าหมาย

นอกจากนั้น เพื่อให้ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสังกัด สพป.สตูล ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพป.สตูล สามารถดำเนินการนิเทศภายในและการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า แต่ละฝ่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และจัดคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพป.สตูล เช่น การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรจากภายนอก เป็นต้น สนับสนุนความต้องการทางวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิชาการ

ด้าน นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวว่า สพป.สตูล มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ทั้งกิจกรรมในพื้นที่ จ.สตูล และกิจกรรมนอกพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนบุคลากรตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบเครือข่ายที่โรงเรียน สังกัด สพป.สตูล ที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่ ให้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ และสนับสนุนบุคลากร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตลิเจนสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจับคู่พัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นในสังกัด สพป.สตูล