วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล-บ.วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ฯยกระดับการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล บริษัท วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ฯ ผนึกกำลังยกระดับการศึกษา วิจัย บริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ควบคู่พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมนักศึกษามีทักษะอย่างมืออาชีพ

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตนเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับ บริษัท วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ จำกัด ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล  โดย มรภ.สงขลา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จะร่วมกันพัฒนายกระดับการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจในยุคดิจิตัลและสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้านองค์ความรู้และทักษะในการทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ

ขณะเดียวกัน มรภ.สงขลา ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ จำกัด ในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ระบบการทำงาน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและทฤษฎีของสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจัดให้มีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ออกใบประกาศนียบัตรให้ผู้เรียน ผู้ฝึกอบรม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานต่อไปได้