วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากคณะ วจก. ม.อ.

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 เจ้าตัวเผยขอนำความรู้-ประสบการณ์ ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ ควบคู่ช่วยเหลือสังคมในมิติการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม


                ดร.รัชชพงษ์ กล่าวถึงความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เมตตาให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตนจะขอนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์และช่วยเหลือสังคมในมิติการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ตามแนวทางพระปณิธานแห่งพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และเป็นความโชคดีที่ตนได้มีโอกาสทำงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีปรัชญามุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามปณิธานที่วางไว้