วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา ห่วงนักศึกษา-ผู้ปกครอง ได้รับผลกระทบพิษโควิด-19 ออกมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ทุกหลักสูตรเหลือ 4,900 บาท หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ได้ออกประกาศปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา

                ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทุกหลักสูตร คงเหลือภาคการศึกษาละ 4,900 บาท นักศึกษาภาคฤดูร้อน ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาละ 2,900 บาท โดยให้ใช้บังคับในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563