วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

มรภ.สงขลา อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพิการ วันที่ 5 ก.ค.64

                มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพิการ-ออทิสติก ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 ก.ค. 64 เทียบเชิญวิทยากร ม.เกษตรศาสตร์ แนะแนวทางช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน สร้างความรู้ความเข้าใจอาจารย์และผู้ปกครอง ร่วมดูแลคนกลุ่มพิเศษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพิการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมในรูปแบบออนไลน์ Live ผ่านระบบ ZOOM ณ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา วิทยากรโดย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการและออทิสติกในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ  

                ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพิการและออทิสติกในระดับอุดมศึกษา และเพื่อประชุมชี้แจงทำความความเข้าใจกับผู้ปกครองในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน คาดหวังว่าอาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักศึกษาทุกคน จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาพิการ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

                ด้าน ผศ.รักษิณา หยดย้อย หัวหน้าหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ สถาบันสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า มรภ.สงขลา ให้โอกาสแก่นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้งนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และ บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยมีหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทำหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาออทิสติกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทำงานของสมองบางส่วน ส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีพฤติกรรมความสนใจจํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษากลุ่มนี้ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ จึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น