มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม-4 ธันวาคม 2563

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม-4 ธันวาคม 2563 ในสาขาวิชาต่างๆ รวม 974 คน รายละเอียดดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาไทย 10 คน  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 10 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 5 คน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม 34 คน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 6  คน  รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 15 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 15 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 15 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 75 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) 100 คน

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 12 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 12 คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน วท.บ.ชีววิทยา 2 คน วท.บ.คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 10 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 10 คน วท.บ.เคมี 10 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 20 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 15 คน

                คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 คน บธ.บ.การตลาด 40 คน บธ.บ.การจัดการ 40 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 15 คน นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 30 คน ศ.บ.พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบการ 20 คน บช.บ.บัญชี 100 คน บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า 10 คน

                คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 10 คน ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 คน   

                คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ดนตรีไทย 5 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 15 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ 15 คน ศป.บ.การออกแบบ 20 คน ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 20 คน

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 คน อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 2 คน อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) 2 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 10 คน

               วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สตูล) 20 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) 20 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สตูล) 10 คน     

 

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4/ 074-260276 facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU