ม.ทักษิณ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้งจาก Covid-19

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายมัฆวัฒ วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา นายบัณฑิต ทองสงฆ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และทีมองค์การนิสิตนำโดยนายชยากร สันสีเมือง นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยนิสิตจิตอาสา นำถุงยังชีพ ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “The Spirit of TSU to Covid-19 Field hospital” เพื่อเป็นธารน้ำใจกู้วิกฤตโควิด-19 โดยได้จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 25 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม โดยส่งมอบให้กับผู้แทนกองอำนวยการเฉพาะกิจ Covid-19 อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี ร.ต.อ.มูหะหมัด นุ้ยสามัญ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขต 4 และคณะ อสม. เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบาราเซาะ เก้าเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกาศล๊อคดาวน์ ชุมชนบาลาเซาะ เป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 15-28 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาด ชุมชนบาลาเซาะมีจำนวน 184 หลังคาเรือน ประชากร 880 คน โดยเบื้องต้นได้มีมาตรการปิดทางเข้า-ออกชุมชนโดยเจ้าหน้าได้นำแผงเหล็กมากั้นบริเวณทางเข้าห้ามคนในชุมชนออก และคนนอกเข้าพื้นที่ เป็นเวลา 14 วันเพื่อระงับการแพร่ระบาดออกสู่วงกว้าง พร้อมกับเน้นประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชนได้ปฎิบัติตัวอย่างถูกต้อง งดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเช่น สถานที่ออกกำลังกาย มัสยิด

สำหรับโครงการ “The Spirit of TSU to Covid-19 Field hospital” เป็นโครงการซึ่งทางองค์การนิสิตได้ดำเนินงานโดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ชุมชนที่ถูกล็อคดาว และโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากสถานการ์โควิด -19 โดยทีมองค์การนิสิตร่วมกับนิสิตจิตอาสาได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 83 ถุง และจัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ซึ่งจะทยอยส่งมอบให้ชุมชนและโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้

– วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 25 ถุง ให้แก่ผู้แทนกองอำนวยการเฉพาะกิจ Covid-19 อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง

– วันที่ 21 มิถุนายน 2564 จะส่งมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์และเครืองมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วันที่ 22 มิถุนายน 2564 จะส่งมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์และเครืองมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม และค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี

ทั้งนี้จะทยอยส่งมอบถุงยังชีพให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสงขลาตามลำดับต่อไป

**นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่หาดชลาทัศน์ บริเวณโค้งเก้าเส้ง ไปจนถึงวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ สวนสองทะเล ไปจนถึงท่าแพขนานยนต์ หาดสมิหลาหลังโรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช ไปจนถึงลานว่าว บริเวณแหลมสนอ่อนถึงหลังอะควาเรียม ลานกิจกรรมสระบัว สวนเสรี และสวนสาธารณะเมืองสงขลา โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และได้สั่งปิดเกาะหนู เกาะแมว เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันความแออัดของนักท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)