วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ม.ทักษิณ เปิดโอกาสช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย นิสิต ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564

📍นโยบายและมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

⭐️ 📌 นิสิตทุกคนสามารถยื่นขอสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

✅ ขั้นตอนการดำเนินการการได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เข้าระบบเพื่อยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ในระบบทะเบียน ที่เว็บไซต์
👉 https://enroll.tsu.ac.th/ > ระบบยืนยันลดหย่อนค่าธรรมเนียม อว.
⏰ ระหว่างวันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2564
✅ เปิดระบบ วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
✅ ปิดระบบ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

⚠️ หากพ้นกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แล้วนิสิตยังไม่ยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตประสงค์ไม่ขอรับสิทธิ์ลดหย่อนจากกระทรวง อว. ในครั้งนี้

📌 นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา จากระบบทะเบียน ที่เว็บไซต์
👉 https://enroll.tsu.ac.th/ > ระบบยืนยันลดหย่อนค่าธรรมเนียม อว.
⏰ ระหว่างวันที่ 13 – 29 กันยายน 2564

✅ สำหรับนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
▶️ นิสิตยืนยันเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกบัญชีด้วยระบบ PromptPay-ID (บัญชีพร้อมเพย์ต้องเป็นบัญชีที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิตเท่านั้น)
▶️ นิสิตพิมพ์ใบลดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงิน ระหว่างวันที่ 13 – 29 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://enroll.tsu.ac.th/ เก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีนิสิตที่ใช้สิทธิสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียน สามารถให้ผู้ปกครองนำใบลดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรับเงินไปเป็นหลักฐานการเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนได้
⚠️ กรณีนิสิตที่ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเล่าเรียนจากส่วนราชการ หรือใช้สิทธิ์เบิกสวัสดิการแล้วโปรดรอนโยบายจากกระทรวง อว.
⚠️⚠️⚠️ การคืนเงิน 40% เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 10% ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

✅ สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
▶️ นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment) และชำระเงินที่ธนาคาร ระหว่างวันที่ 13 – 29 กันยายน 2564
▶️ นิสิตที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนของผู้ปกครอง เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนลดหย่อนค่าธรรมเนียม 50% แล้ว ไปเป็นหลักฐานในการเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนได้

หมายเหตุ
⚠️ กรณีผู้ปกครองรับราชการ นิสิตสามารถเข้าร่วมโครงการได้
⚠️⚠️⚠️ นิสิตที่มิได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบยืนยันลดหย่อนค่าธรรมเนียม อว. ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่านิสิตท่านนั้นไม่ประสงค์จะรับสิทธิ์ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
⚠️⚠️⚠️ นิสิตที่เป็นนิสิตชาวต่างชาติ หรือนิสิตที่ไม่ขอรับรับสิทธิ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรฯจะได้รับการเยียวยาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 10% 📌⭐️

⚠️⚠️⚠️ การดำเนินการยื่นขอสิทธิ์เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนด

ขอบคุณข้อมูล : : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ที่มาประกาศ : https://www.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1025580

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

สำนักคอมพิวเตอร์

งานทะเบียนนิสิต

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกิจการนิสิต

WeTSU

TSU

มหาวิทยาลัยทักษิณ