วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา นำนักเรียน ป.5-6 เรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์

 โรงเรียนสาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ นำนักเรียน ป.5-6 เปิดประสบการณ์พร้อมทดลองและปฏิบัติจริง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนในศาสตร์แขนงนี้

                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการพัฒนาทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ระหว่างวันที่  22-23 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับประสบการณ์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล  

                สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา รับหน้าที่เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาของทางคณะฯ ร่วมบรรยายและฝึกสอนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ทดลองและปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ฐานแรงและการเคลื่อนที่ เสียง ฐานการกลั่น ฐานนักสำรวจโลกรุ่นเยาว์ ฐานดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศ (ฤดูกาล น้ำขึ้น-น้ำลง) เป็นต้น

                ทั้งนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

          ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรฯ โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกการคิด การวิเคราะห์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอน นำไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น