วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ร่วมกับ ผวจ.สงขลา และคณะทำงานในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (14 ม.ค.64) ที่ห้องประชุม conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะทำงานในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ (VCS) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมประชุมหารือและชี้แจงประเด็นแนวทางการหาทางออกร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและพี่น้องประชาชน ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปี  2564  การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ได้รับฟังและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช.

นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและประเด็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการการสนับสนุนหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้ใช้เป็นแนวทางและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา