วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

วันนี้ (24 ก.ค. 63) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายภูวณัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด- 19 แบบเข้มข้น

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทําโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยให้ครอบคลุมถึง ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

นอกจากนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่ายังได้ร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรมจิตอาสา ทําความดีด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกัน ทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์สร้างพลังในการทําความดีเพื่อประเทศชาติ โดยน้อมนําศาสตร์พระราชามาดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนายั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า การเผยแพร่วิดีทัศน์สรุปแนวทางการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า และ การปลูกต้นไม้ จํานวน 1,010 ต้น ในพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เนื้อที่ 6 ไร่ ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ไม้ 11 ชนิด คือ รวงผึ้ง ตะเคียนทอง พะยอม ยางนา มะม่วงหิมพานต์ ตําเสา (กันเกรา) สารภีทะเล ชะมวง มะฮอกกานี สะตอ และหยี เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-จิรพัฒน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 63