วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพื้นที่อำเภอควนเนียง

วันนี้ (6 ส.ค. 63) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ โดยมีนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอวุโสอำเภอควนเนียง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมงจะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คนและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งได้ลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณร้อยละ 56 โดยปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม คือกลุ่มคนที่มีประจำเดือนมาเมื่ออายุน้อยหรือหมดประจำเดือน เมื่ออายุมากขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารไขมัน และมีญาติพี่น้องสายตรง ได้แก่ แม่ ป้า น้า พี่ น้อง เป็นมะเร็งเต้านม โดยปกติเรามักพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ในสตรีอายุ 20-30 ปี ก็พบได้บ่อยเช่นกัน ซึ่งผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อนและแผลที่เต้านม หรือมีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม

ในขณะที่การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทาน ผักและผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารไขมันและการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพราะช่วยให้พบมะเร็งเต้านมได้ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกทั้งนี้การตรวจเต้านมมี  3 วิธี ประกอบด้วย 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) และแม้ว่าการตรวจเอกซเรย์เต้านมจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆ แต่หากการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) มีราคาสูงและมีคิวรอตรวจที่ค่อนข้างนานทำให้ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลดลง หรือเพิ่มความรุนแรงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30 – 70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อลดอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม นั่นเอง

โดยเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอควนเนียงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วย โรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอควน เนียงได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการคัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเข้ารับการตรวจเต้านมและตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ส.ค. 63