วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดการสัมมนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และสถานประกอบการไปสู่ระดับมาตรฐาน

วันนี้ ( 17 ธ.ค.62 ) ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแรงงาน 12 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมกว่า กว่า 200 คน จากสถานประกอบการ 154 แห่ง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของทุกองค์การ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสังคมของโลกประเทศ ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ประเทศที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม หรือประเทศที่เป็นผู้นำทางการค้า จะมีการจัดวางรูปแบบและระบบการพัฒนาคนในองค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีเป้าหมายหลักสำคัญคือ การพัฒนาสมรรถนะของคนไปสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นในสายอาชีพนั้น ๆ โดยมีตำแหน่งและเงินเดือนรองรับสำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ภาครัฐโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็มีการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้ดำเนินการพัฒนากำลังคนของตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานการ 

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญต่อสถานประกอบกิจการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รวมทั้ง ได้ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ทางด้านนางอารี เตชะวันโต กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช 2545 มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรการจูงใจในด้านการยกเว้นภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เว้นแต่จะได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงานให้แก่ลูกจ้างในสัดส่วนไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานและเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับทราบถึงสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 การรับรองความรู้ความสามารถ การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน