วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำคณะทำงานลงพื้นที่อำเภอสะเดา ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล. (เพชรเกษม)-ทล.4369(พรุเตียว)-ด่านศุลกากร สะเดาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการใช้ประโยชน์ด้านคมนาคม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

วันนี้ (18 ธ.ค. 62) ที่อาคารด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล. (เพชรเกษม)-ทล.4369(พรุเตียว)-ด่านศุลกากร สะเดาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการใช้ประโยชน์ด้านคมนาคม พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยมีนายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา ผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา สำนักงานทางหลวงที่ 18  ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล.(เพชรเกษม)-ทล.4369(พรุเตียว)-ด่านศุลกากร สะเดาแห่งที่ 2 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีท้องที่ประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักแต้วของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื่องจากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 มีกำหนดการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 แต่เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 กับถนนสายหลักสายทางหลวงหมายเลข 4 ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรองรับ ประกอบกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในปีงบประมาณ 2562

สำหรับการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ทล.4) กับทางหลวงหมายเลข 4369 (พรุเตียว) – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ช่วยลดปัญหาการจราจรแออัด และยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ทล. 4 (เพชรเกษม) – ด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 มีความกว้าง 25 เมตร และความยาวตลอดแนวที่ดิน 1,157.19 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 17.95 ไร่ และเมื่อรวมเนื้อที่ทางสาธารณประโยชน์จะมีพื้นที่ความกว้างทั้งสิ้น 40 เมตร ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณ ปี พ.ศ. 2565

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะทำงานฝ่ายเกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ทล.4) กับทางหลวงหมายเลข 4369 (พรุเตียว) – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงความคืบหน้าและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน นอกจากนี้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรืออยู่ในแนวเขตที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอาจที่อาจจะได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังและนำเสนอผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ด้านรองผู้ว่าราชจังหวัดสงขลาได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดำเนินโครงการโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยในการเวนคืนและชดเชยทรัพย์สินจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อประชาชนในพื้นที่

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิลาศินี-ชลิตา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 ธ.ค. 62