วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำทัพนักกีฬาทุกเพศทุกวัยกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สอดรับวาระสงขลาเมืองกีฬา (Sport City)

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สอดรับกับวาระสงขลาเมืองกีฬา (Sport City) โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนนักกีฬาทุกเพศ ทุกวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียงและนักกีฬาคนพิการ กว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน

นายอำพล พงศ์ สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยหลักการวิธีการสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้น

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 เป็นปีแรกที่เริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์ และสถิติพยากรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์คนแรก ได้จดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มติคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ 

ทั้งนี้ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม- วิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลาเป็นการช่วยเหลือสังคมและเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลาให้สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายในจังหวัดสงขลา อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

22 ก.พ. 63