วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “เปิดโลกอาชีพ 2020” เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษอาชีวศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “เปิดโลกอาชีพ 2020” เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ 

วันนี้ (23 ม.ค. 63) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “เปิดโลกอาชีพ 2020”  เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ โดยมีนางวรรณา โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ คณะครู นักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “เปิดโลกอาชีพ 2020” ทำให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เป็นการเปิดวิทยาลัยฯ เพื่อให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่สนองนโยบายของจังหวัดสงขลาและของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันพร้อม ทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา อีกด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาชีพส่งเสริมให้มีการเรียนสายอาชีวะมากขึ้น การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้เป็นอาชีพทางเลือกกับผู้เรียน โดยภายในงานมีการสาธิตและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน-นักศึกษา การให้บริการความรู้ทางวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไป การจัดนิทรรศการแนะแนวการเรียนสายอาชีพของสาขางานต่าง ๆและการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอื่นๆของนักเรียน-นักศึกษา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 ม.ค.63