วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แก่ประชาชน โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ( สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ), ทหารผ่านศึก, โฆษกชาวบ้าน และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 96 คน

🔵พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการพัฒนา นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561-2564 กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยกำหนดเป็นกลุ่มงาน 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

📌📌สำหรับการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ /ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, การสรุปผลการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส, การเสวนาเรื่อง “มุมมองของสื่อต่อภารกิจการสร้างสันติสุขของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” โดยตัวแทนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำผลที่ได้จากการสัมมนารายงานให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรับทราบต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า