วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

วิทยุชุมชนทั่วประเทศโวย ร่อนแถลงการณ์ คัดค้าน กสทช.จัดรับฟังความเห็นรวบรัด ลดเวลา ไม่แจงข้อมูลที่โปร่งใส ใช้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตัดตอนวิทยุทดลองฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศ ซึ่งเป็นการรวมตัวของสมาคม ชมรม กลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 45 องค์กร 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเขตกรุงเทพมหานครได้ออกแถลงการณ์เร่งด่วนเพื่อคัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทช 6 ฉบับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยระบุว่า การจัดประชุมของสำนักงาน กสทช.ในครั้งนี้ ไม่มีความชอบธรรมเนื่องจาก การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บ x ที่จะเกิดขึ้นเกรงว่า ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนักจัดรายการและประชาชน จะสูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็น ด้วยอุปกรณ์การเข้าถึงและสัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ต ที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม มีข้อจำกัดในด้านความเร็วและความเสถียรภาพของสัญญาณที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง ล่าสุดทาง กสทช ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการประชุมจาก 9:00 ถึง 15:00 น มาเป็นช่วง 9:00 น ถึง 12:00 น ทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างทั้ง 6 ฉบับได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจากห้วงเวลาดังกล่าว ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างทั้ง 6 ฉบับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพียงฉบับละ 10 นาที ซึ่งแสดงถึงความไม่โปร่งใสต่อการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ ถือเป็นการจำกัดและลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง รวมทั้งร่างประกาศทั้ง 6 ฉบับมีสาระที่เชื่อมโยงกัน และมีลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อนยากที่จะทำให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ และประชาชนทั่วไป เข้าใจในรายละเอียดข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กำหนดโดยสำนักงาน กสทช.อย่างละเอียดถี่ถ้วน อีกทั้งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้ารับฟัง แต่ไม่รับการตอบรับอย่างเป็นทางการตามที่ กสทช.ได้แจ้งไว้อีกเป็นจำนวนมาก


ดังนั้น องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จึงได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ รวมทั้งได้ขอให้ กสทช. มีมติเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ทั้ง 6 ฉบับและยกเลิกวิธีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลายและประเทศไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงาน กสทช.สามารถจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศได้ตามระบบการประชุมที่เป็นปกติ ซึ่งจะสามรถเชิญผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียได้ชี้แจ้ง ซึ่งจะทำให้การรับฟังความคิดเห็น ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุและประชาชน ได้รับข้อมูลรายละเอียด ที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในวงกว้างต่อไปและจะเป็นการพัฒนาวงการวิทยุกระจายอย่างยั่งยืนต่อไป