วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนส่วนราชการต่าง ๆ รับการตรวจสอบเอกสารประเมินเบื้องต้นรอบแรก ของการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนส่วนราชการต่าง ๆ รับการตรวจสอบเอกสารประเมินเบื้องต้นรอบแรก ของการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance : GG) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ตรวจประเมินรางวัลฯ ณ ห้องประชุมพญาหงส์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์