วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความพร้อมการขับเคลื่อนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ในวันนี้ 9 ธค.2564 ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแรพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนหน้า หรือ ศบค.ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะติดตาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และประชุมทางไกล Video Conference กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความพร้อมการขับเคลื่อนสถานการณ์โควิด-19 ของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอแก่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนกลาง เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


ซึ่งในที่ประชุมได้หารือติดตามการบริหารวัคซีน หลังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมเสนอให้เปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ลงทะเบียนเพื่อให้ได้มาตรฐาน Sha และ Sha plus ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าพื้นที่ การเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (onsite) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเรียนแบบ On Site เพียง 104 แห่ง จาก 5,528 แห่ง จึงมีการเสนอให้ทำโมเดล ปรับหลักเกณฑ์เปิดเรียน On Site เฉพาะพื้นที่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่ พิจารณาตามความเหมาะสมตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาแล้ว