วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทจัดหาแรงงานและสมาชิกวุฒิสภา ร่วมแก้ไขปัญหาการว่างงานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมน้องเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมร่วมแนะนำตำแหน่งงานว่าง ในกิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดหางาน ระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมาชิกวุฒิสภา และบริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด และบริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (เอ็ม โอ ยู) จำกัด และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กิจกรรม “ความพร้อมด้านแรงงานที่ประสงค์ไปทำงานจังหวัดเพชรบุรี และประเทศไต้หวัน เพื่อคนไทยมีงานทำ” โดยมีนายวชิระ สารัชตระกูล และนายปารมี พิมานแมน ผู้บริหารของบริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด และบริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (เอ็ม โอ ยู) จำกัด ร่วมมาแนะนำงาน พร้อมชี้แจงการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งครั้งนี้มีประชาชน นิสัต นักศึกษาที่ว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟังตำแหน่งงานว่าง และคำชี้แจงการทำงานในครั้งนี้จำนวนมาก ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ผู้ว่างงาน และนิสิต นักศึกษา ที่จบใหม่ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้เข้าถึงแหล่งการจ้างงานที่หลากหลาย มีคุณภาพ เพราะบริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือของประเทศ ที่ให้บริการสรรหาและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว มาทำงานในประเทศ (ระบบMOU) พม่า ลาว และกัมพูชา ให้บริการสรรหา และจัดส่งบุคคลากร เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำภายในประเทศ และให้บริการรับเหมาแรงงาน และให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอีกด้วย ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสคัดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัด และประสบการณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวบรวมตำแหน่งงานว่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ โดยสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มบริษัทจัดหางานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากวิกฤติโควิด 19 ส่งผลให้แรงงานในหลายอาชีพต้องว่างงาน ภาคธุรกิจหลายแห่งปิดกิจการ ประชาชนถูกเลิกจ้าง ดังนั้น ศอ.บต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมมือกับสมาชิกวุฒิสภา และภาคเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน จึงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ว่างงานให้สามารถกลับมามีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงตำแหน่งงานที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพ ทั้งตำแหน่งงานในภาคเอกชน ซึ่งจะครอบคลุมผู้มีทักษะตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงในอนาคต