วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ศอ.บต.ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภคยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยากลำบากในการดำเนินชีวิตช่วงโรค COVID 19

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.

ศอ.บต.ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภคยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยากลำบากในการดำเนินชีวิตช่วงโรค COVID 19
ในสภาวะปัจจุบันทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ในพื้นที่ จชต.เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ทางสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ได้ค้นพบข้อมูลว่า มีแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียจำนวนหนึ่ง มีความเดือดร้อน ไม่สามารถทำงานได้ ขาดรายได้ ไม่มีปัจจัยยังชีพในแต่ละวัน แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้น สมาคม ฯ จะช่วยหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐได้อย่างครอบคลุม


โดยในวันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. ศอ.บต.ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภคยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนไทยยากลำบากในการดำเนินชีวิตช่วงโรค COVID-19 ซึ่งมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้แทนภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบ โรค COVID- 19 ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกส่วนราชการได้ร่วมมือกันในทุกๆมิติ ในขณะเดียวกันทางศอ.บต.ทำหน้าที่ในการสนับสนุนและเติมเต็มการป้องกัน การเฝ้าระวัง และควบคุมการจำกัดวงการแพร่ระบาด รวมถึงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผู้ที่ต้องกักกันทั้งในระดับจังหวัด ซึ่งในวันนี้ได้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและคณะแพทย์ที่จะต้องหยุดการเคลื่อนที่เพื่อจะสามารถค้นหาผู้ที่ติดเชื้อและรักษา ค้นหาผู้สัมพันธ์ที่จะต้องดูแลต่อไป และเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเรื่อยๆ และในส่วนของโครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ศอ.บต.ได้เร่งดำเนินการผ่านสภาสันติสุขตำบลเป็นการรองรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระดับตำบล สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย สถานทูตปีนัง โกตาบารู ประเทศมาเลเซียได้ช่วยเหลืออย่างเติมความสามารถ วันนี้ ศอ.บต.ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยผ่านสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยังอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยในส่วนที่ยังตกค้างอยู่หรือไม่สามารถเข้าถึงด้านภาคประชาสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากที่สุด


นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสาธารณสุขที่บูรณาการในเรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะ ศอ.บต. เพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค จาก ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยากลำบากในการดำเนินชีวิตช่วงโรค COVID -19 ด้านสมาคมฯ จะนำการช่วยเหลือครั้งนี้ไปส่งมอบให้ผู้ที่เดือนร้อนให้ตรงเป้ามากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานและทำงานร่วมกับสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวาระเร่งด่วน ให้มีปัจจัยยังชีพ เพื่อบรรเทาการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ หากเข้าสู่สภาวะปกติ ก็จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพต่อไป