วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสงขลา รายงานผลปฎิบัติงานในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 วันที่ 6 พบการเกิดอุบัติเหตุสะสม 95 ครั้ง บาดเจ็บ 100 ราย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกวดขันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอ กำชับ กำกับดู แล และกวดขัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งเฝ้าระวังตักเตือนรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ด่านครอบครัวและด่านชุมชน ป้องปราม ตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดและภูมิลำเนา ให้ปรับแผนการดำเนินการ โดยปรับย้ายจุดตรวจ จุดบริการประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัว และเน้นการเฝ้าระวังตักเตือน พูดคุย ซักถาม และสังเกตความพร้อมของผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามีสภาพที่อ่อนล้าให้แนะนำให้หยุดพักร่างกายมีความพร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่ที่เดินทางเป็นระยะทางไกล

      พร้อมทั้งให้ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและการใช้ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อการใช้บริการประชาชน และดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่ง เพื่อส่งต่อประชาชนผู้ใช้บริการให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ทั้งตัวยานพาหนะและสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สภาพการจราจร ทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้ประชาชนทราบจากการประชุมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

           ในด้านมาตรการเพื่อกวดขัน ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึก กระตุ้นเตือน ทำอย่างไรให้รู้สึกว่าการขับรถเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุ เปรียบเสมือนว่าเป็นโทษร้ายแรง ไม่ใช่แค่ตักเตือนหรือจับปรับเท่านั้น เมื่อตนเองดื่มเครื่องดื่มของมึนเมา ถึงแม้ว่าจะไม่เมาก็ไม่ควรขับรถและให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

          สำหรับผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563  พบว่าในช่วง 6 วันที่ผ่านมา จังหวัดสงขลามีอุบัติเหตุสะสม เกิดขึ้น รวม 95 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 100 รายและเสียชีวิตสะสม รวม 6 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุราและการขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่ถูกตรวจเรียก จำนวนสะสม 58,257 คันและจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี ตาม 10 มาตรการ จำนวนสะสม 10,731 ราย มาตรการสูงสุด คือ ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์  //ข่าว

จิรพัฒน์-ชลิตา //ภาพ

2 ม.ค. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา