วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกาศรายช่ื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น บัดนี้ การประเมินผลสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ  ณ  วันที่   29  ตุลาคม  พ.ศ.  2562