วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

สมาคมประมงจังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือต่อนายมารุต สัสดีพันธ์ รอง ผอ.ศรชล. เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ

วันนี้6 ธ.ค.62 นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยการเสนอ  11 ประเด็น เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ

1.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคำสั่งต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีกยกเว้นการออกกฎระเบียบประกาศคำสั่ง ที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง

2.ขอให้การเสนอแก้ไขกฎหมาย พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้

3.ขอให้รัฐบาลดำเนินการการประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยมีขอให้รัฐบาลการตั้งประมาณจำนวน

1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณในการนำเรือประมงออกนอกระบบ

4.ขอให้รัฐบาลรัฐการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ ชาวประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

5. ขอให้กรมประมงกรมจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พรก. การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

6.จะให้ยกเลิกแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว

7.  เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีอยู่บายให้ติด VMS เช่นการชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี

8.ขอให้หยุดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยด้วยไม่ปฏิบัติตามหลักตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ของชาวประมงทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจริงตกต่ำเพราะมีการนำเข้าน้ำแบบเสรี ไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เป็นห้องเย็นหมดแล้ว  ดังนั้นจึงต้องแก้ไขระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้เสรี มีมาตรการ ปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ

9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5ปีแล้ว เนื่องจากการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี

10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันบังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด  (fleet  Card)  จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที

11.ขอให้ทบทวนผลกระทบกับชาวประมงกรณีบังคับใช้กฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมโดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในส่วนกลาง จะต้องดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจังหวัดสงขลาจะส่งเรื่องทั้งหมดไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ฟารีด้า รอดกุบ //ข่าว

ประชา – อรรคพงษ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 ธ.ค.62