วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาร่วมกับกองทุนมิตรผล- บ้านปูจำกัด(มหาชน)จัดทำถุงยังชีพจำนวน600ชุดมอบให้กับมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด -19


วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ทำการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา (ชั่วคราว)257/12 ถ. นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (บ.นิวเฟรนด์ สาย 1 ตรงข้ามโรงแรมลีการ์เด้นส์)นายโตหอง แซ่หลี่ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา,นายวัชรสิทธิ์ ภิญโญธนนันท์ รองนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาและ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรีนายอำเภอหาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี,นายจรัญ สัจเดว สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2,ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลา

และมอบเงินให้มัคคุเทศก์ที่ป่วยติดเตียงและยากลำบากจำนวน 10 คน คนละ5,000 บาท และถุงยังชีพ 1 ชุด พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพให้กับ สมาชิกสมาคม/ชมรม จังหวัดสงขลา,ภาษามลายูภาคใต้และมัคคุเทศก์อิสระ


นายกสมาคมมัคคุเทศก์ฯกล่าวว่าสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนถุงจากกองทุนมิตรผล- บ้านปูจำกัด(มหาชน)มอบเงินช่วยเหลือจำนวน650,000บาทสำหรับจัดทำถุงยังชีพจำนวน600ชุดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาในวิกฤติโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ ณ ขณะนี้
โดยที่ผ่านมาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น

 • การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ เรียกร้องความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่อาชีพมัคคุเทศก์
 • การแจกถุงยังชีพ
 • ผลประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก
 • การดำเนินการเรียกร้องให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวย้ายกลับมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่
 • การดำเนินการต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์
 • เรื่องของการกู้เงินเพื่อใช้ในวิกฤตการณ์นี้
 • มาตรการผ่อนปรนกองทุนสัจจะของสมาคมฯ
 • การปรับลดค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี
 • การเรียกร้องให้อาชีพมัคคุเทศก์มีสามารถกู้เงินได้ หรือมีสวัสดิการรองรับ
 • การเยี่ยมเยียนสมาชิก และอดีตสมาชิกมัคคุเทศก์ที่เจ็บป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
 • การเรียกร้องต่อภาครัฐให้อาชีพมัคคุเทศก์ได้รับการฉีดวัคซีน …..ฯลฯ
  และอื่นๆอีกมากมาย. ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางไลน์สมาคมฯ

ทั้งนี้การแจกถุงยังชีพได้แบ่งกลุ่มและเวลาดังนี้
กลุ่มที่ 1 สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา รับเวลา 09.00 – 11.00 น. สวมเสื้อสมาคมฯ

กลุ่มที่ 2 สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ภาษามลายูภาคใต้ รับเวลา 11.01 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 3 มัคคุเทศก์อิสระ รับเวลา 13.00 – 16.00