วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

สว.ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดการปัญหาที่ดินชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การดำเนินงาน Nan Connext การพัฒนาและยกระดับเมืองน่านสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) องค์การยูเนสโก ความคืบหน้าการดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐ และการบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชน คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป