วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” หวังสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม พร้อมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

วันนี้ (19 ส.ค. 63) ที่กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระที่ น่าสนใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันมิให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยมีนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ผู้แทนหน่วยงานราชการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” นับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ ทักษะด้านอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อครอบครัว และสังคม เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีแรงบันดาลใจพร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนตนเอง นำความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านอาชีพที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” เป็นกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา โดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยดำเนินการร่วม มุ่งดำเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสอดคล้องกับประกาศใช้แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และมาตรการการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนที่ต้องการให้ผู้กระทำผิดในชุมชนทุกกลุ่มมีงานทำ

โดยหลักสูตรของกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 18 ชั่วโมง การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจ กำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน ได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 ส.ค. 63