วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563” มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์

วันนี้ (10 พ.ค.63) ที่บ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าป่าชายเลน และตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลน ฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีนายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา เข้าร่วม

นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กล่าวว่า ป่าชายเลนนับเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศถูกทำลายไปจากการบุกรุก ทำลาย และเปลี่ยนสภาพไปเป็นแหล่งทำนากุ้ง นาเกลือ แหล่งชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์อื่นๆ เป็นจำนวนมาก และจากการลดลงของป่าชายเลนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีมติเห็นชอบและได้ประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 200 ต้น และการปล่อยพันธุ์ปู จำนวน 5, 000,000 ตัว โดยบรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 พ.ค. 63