วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา และสำนักงานจังหวัดสงขลา จัดอบรมให้ความรู้กับแม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำศาลากลางจังหวัดสงขลา และแม่บ้านของหน่วยงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

วันนี้ ( 4 มี.ค.63 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา และสำนักงานจังหวัดสงขลา จัดอบรมให้ความรู้กับแม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำศาลากลางจังหวัดสงขลา และแม่บ้านของหน่วยงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยแนะนำวิธีการทำความสะอาดพื้นที่ของศาลากลาง เช่น ห้องน้ำ ลิฟท์  ราวบันได และห้องประชุม ให้เกิดความสะอาดและเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในศาลากลาง พร้อมรับฟังปัญหาจากแม่บ้านผู้จัดเก็บขยะภายในศาลากลาง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการไม่คัดแยกขยะ โดยเฉพาะการทิ้งแก้วหรือถุงพลาสติกที่มีน้ำแข็ง ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ

นอกจากนี้ได้หารือกำหนดช่วงเวลาและพื้นที่ในการทิ้งขยะภายในศาลากลางให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจุดรวบรวมขยะอันตรายของศาลากลาง เพื่อจะได้นำส่งให้เทศบาลนครสงขลาไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ทั้งนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานจังหวัดจะได้จัดทำแนวทาง เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ศาลากลางได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และสอดคล้องกับวาระการพัฒนาจังหวัด “สงขลาสะอาด” ต่อไป

วิลาศิณี ชนะชัยวงศ์ / ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 มี.ค.63