วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

คปต.ส่วนหน้า จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันนี้ (30 ก.ค. 63) พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมสัมมนา “สื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีพลโท อำนาจ นาคศรีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า พลโท อรุณ อิ่มสมบัติ ฝ่ายอำนวยการหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า และผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายสียงในสังกัดกองทัพ และเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์เข้าร่วม

พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ นอกจากหน่วยงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานด้านการพัฒนาแล้ว แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 – 2564 ได้กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นกลุ่มงาน 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายต่างก็อยากเห็นบ้านเมืองมีความสันติสุข และโดยบทบาทของผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่างก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

สำหรับการประชุมสัมมนา “สื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ส่วนสร้างการรับรู้ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัดขึ้นตามแผนงาน การบูรณาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างองค์ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลต่อ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสื่อมวลชนกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็น “บทบาทของสื่อมวลชนต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ซึ่งผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดองค์ความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล คือจังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 ก.ค. 63