วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

สำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการคัดกรอง COVID-19 สำหรับบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้มาติดต่อราชการ

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการคัดกรอง COVID-19 สำหรับบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้มาติดต่อราชการ