วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

สำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการคัดกรอง COVID-19 สำหรับบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้มาติดต่อราชการ

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการคัดกรอง COVID-19 สำหรับบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้มาติดต่อราชการ