วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ผนึก อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมป้องกันเเละควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา จับมือ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 11, 13 -14 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา ให้เเก่นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยมี นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด เเละกล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ณ มรภ.สงขลา

กิจกรรมที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็น 5 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1: ประเมินความเสี่ยง AIDS และโรคร่วมที่เกี่ยวข้องของตนเองและคนรอบข้าง ฐานที่ 2: เพื่อนช่วยเพื่อน ฐานที่ 3: ร่วมเรียนเขียนบทละครสะท้อนปัญหา ฐานที่ 4: บทเรียนอดีตสู่ความรู้เท่าทัน AIDS ฐานที่ 5 : AIDSและโรครวมในฐานะผู้จัดระเบียบสังคม ซึ่งทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ อบจ.สงขลา ตลอดจนคณาจารย์เเละวิทยากรทุกท่านสำหรับการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย