วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดพิธีมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลาให้กับสถานประกอบการ96 ร้านที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค หาดใหญ่ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุลประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลา คุณวรรณี พุฒแก้วผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกันมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลาให้กับสถานประกอบการ96 ร้านที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคอาหารจากร้านอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า และของดีในจังหวัดสงขลา โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังต่อไปนี้ ด้านรสชาติอาหาร, ด้านราคาและปริมาณ ,ด้านความสะอาด, ด้านบริการ และด้านห้องน้ำ


สำหรับปี 2563 คณะทำงานโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยแบ่งเป็นร้านเดิมที่เคยได้รับป้ายของดีและยังคงรักษาคุณภาพตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 63 ร้าน และร้านใหม่ที่เพิ่งได้รับป้ายของดีจังหวัดสงขลาในปีนี้ จำนวน 33 ร้านรวมทั้งสิ้น96ร้าน
โครงการมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลา โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา ถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้กับคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ได้รับทราบ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยว