วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยมีตัวแทนจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ) ซึ่งมีตัวแทนจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพในกฎกติกา ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นแกนนำในชุมชน