อบจ.สงขลา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

 วันนี้(1 พ.ย.63) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ   บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ภายในองค์กร และภายนอกองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ  ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  จำนวน 47 ราย  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร และสร้างจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกันปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 และมติที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อประชาชนในเขตจังหวัด

            โดยกิจกรรมภายในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ พิธีการทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ฟารีด้า รอดกุบ / ข่าว

จิรพัฒน์ – อรรคพงษ์ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 พ.ย.63