วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

อบจ.เร่งติดตามโครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นศักยภาพการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตราฐาน เพื่อพัฒนาสงขลา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

เมื่อเร็วๆนี้ ดร. อับดุลรอหมาน กาเย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก อบจ.สงขลา โดยมีนายพรสรรค์ สันติวรคุณ นายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะสมาคมฯ เข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างอาคาร เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการนายก อบจ.สงขลาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เช่าที่ดิน เพื่อที่จะทำการก่อสร้างอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน) เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กๆ เยาวชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้ว ยังช่วยร่นระยะเวลาทำกิจกรรมต่างๆให้สั้นลง ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพราะหากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็ว ก็จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานในทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการศึกษา ซึ่งบุคลากรของแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการในการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน